C 10- Trellis Gateway with two columns- 10′ x 8 1/2′ x 2 1/2′

Trellis Gateway with two columns- 10' x 8 1/2' x 2 1/2'

C 10- Trellis Gateway with two columns- 10′ x 8 1/2′ x 2 1/2′